ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข 4902

Open13/09/2566 เวลา 16:27:42
วันที่ใช้รถ 29 ก.ย. 66 เวลา 06:00   ถึงวันที่   29 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประชุมวิชาการ ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย "ประสิทธิภาพโปรแกรม R9 Healthstation"
รายละเอียด

นข 4521

Open13/09/2566 เวลา 16:35:32
วันที่ใช้รถ 27 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กมลเนตร   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วย EMR อ.กาบเชิง
รายละเอียด

นข 4521

Open22/08/2566 เวลา 15:56:43
วันที่ใช้รถ 26 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กมลเนตร   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วย EMR อ.เขวาสินรินทร์
รายละเอียด

นข 4881

Open15/09/2566 เวลา 10:30:14
วันที่ใช้รถ 26 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ สอบสวนโรควัณโรค
รายละเอียด

นข 4619

Open04/09/2566 เวลา 14:36:05
วันที่ใช้รถ 26 ก.ย. 66 เวลา 05:00   ถึงวันที่   27 ก.ย. 66 เวลา 21:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
จองใช้รถเพื่อ ประชุมวิชาการครบรอบ 114 ปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
รายละเอียด

นข 4521

Open31/08/2566 เวลา 14:47:49
วันที่ใช้รถ 25 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กมลเนตร   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ลงพื้นที่ตรวจประเมินหน่วย EMR อ.ลำดวน
รายละเอียด

นข 4619

Open14/09/2566 เวลา 10:52:56
วันที่ใช้รถ 25 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 ก.ย. 66 เวลา 23:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
จองใช้รถเพื่อ งานมุทิตาจิตนุสรณ์นครชัยบุรินทร์
รายละเอียด

นข 4881

Open18/09/2566 เวลา 10:44:31
วันที่ใช้รถ 25 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางนภัสกร ปัญญาประชุม 084-8327476   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
จองใช้รถเพื่อ มุทิตาจิตนุสรณ์นครชัยบุรินทร์
รายละเอียด

นข 4902

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 24 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสุขภาพและระบบสารสนเทศสนับสนุนบริการสุขภาพ
รายละเอียด

กค 5043

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 24 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ - กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสุขภาพและระบบสารสนเทศสนับสนุนบริการสุขภาพ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 84 รายการ